985 – Ratownictwo morskie i górskieZadania:
Do zadań Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zgodnie ze Statutem WOPR należą:
Celem WOPR jest prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym.

WOPR w ramach celu, wymienionego wyżej, w szczególności:
1) organizuje, kieruje, koordynuje i bezpośrednio prowadzi działania ratownicze;
2) współdziała z administracją publiczną i innymi podmiotami zainteresowanymi obronnością państwa, bezpieczeństwem powszechnym i porządkiem publicznym oraz ochroną cywilną i środowiska wodnego;
3) bierze udział lub prowadzi akcje ratownicze podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i pożarów na wodach;
4) dokumentuje przedsięwzięcia organizacyjne i prowadzi rejestr działań ratowniczych;
5) ujawnia zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, w tym pływających i kąpiących się oraz uprawiających rekreację i sporty wodne;
6) przekazuje informacje o zagrożeniach na obszarach wodnych właściwej radzie gminy;
7) dokonuje przeglądów i wydaje zaświadczenia bezpieczeństwa kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli, pływalni i innych obiektów dysponujących nieckami basenowymi;
8) wydaje ekspertyzy i opinie z zakresu bezpieczeństwa wodnego, w tym dla środków przydatnych w ratownictwie wodnym;
9) świadczy usługi z zakresu ratownictwa wodnego;
10) inicjuje i prowadzi prace badawcze w zakresie bezpieczeństwa na wodach;
11) ustala szczegółowe programy kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa wodnego oraz określa kompetencje ratowników i instruktorów w ramach organizacji;
12) szkoli ratowników, ratowników wodnych i instruktorów oraz przewodników psów ratowniczych;
13) nadaje stopnie ratownikom wodnym i instruktorom w ramach organizacji;
14) może prowadzić przedsięwzięcia prewencyjne, profilaktyczne i edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz przeciwdziała alkoholizmowi;
15) naucza pływania i doskonali umiejętności pływackie;
16) egzaminuje oraz wydaje dokumenty i odznaki potwierdzające umiejętność pływania;
17) prowadzi działalności sportową, rekreacyjną i turystyczną oraz organizuje zawody;
18) krzewi etykę ratowników wodnych i umacnia więzi organizacyjne członków;
19) prowadzi rejestr własnych statków ratowniczych;
20) wymienia doświadczenia i współpracuje z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz społecznościami międzynarodowymi.

 
Do zadań Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zgodnie ze Statutem MOPR należą:
Celem działalności MOPR jest:
– organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi,
– organizowanie pomocy osobom, które narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych,
– prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych.
MOPR realizuje swoje cele w szczególność poprzez:
1) Organizowanie wodnej specjalistycznej służby ratowniczej oraz gaszenia pożarów obiektów pływających.
2) Kierowanie, koordynowanie i bezpośrednie prowadzenie działań ratowniczych w ramach ratownictwa wodnego.
3) Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych i ochrony środowiska wodnego.
4) Prowadzenie dokumentacji działań ratowniczych, oraz rejestru działań ratowniczych.
5) Ujawnianie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych i przekazywanie informacji o tych zagrożeniach właściwej radzie gminy.
6) Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami do obowiązków, których należy zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na obszarach wodnych oraz ochrona środowiska wodnego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
7) Udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach.
8) Występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodą.
9) Wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego.
10) Wykonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń.
11) Nadawanie stopni ratowniczych, wydawanie dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia oraz określenia uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych, w zależności od posiadanych kwalifikacji.
12) Prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych.
13) Nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania.
14) Egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania.
15) Opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym.
16) Krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków.
17) Popularyzowanie celów statutowych.
18) Wymianę doświadczeń i współpraca z pokrewnymi organizacjami.
19) Prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.
20) Świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego.
21) Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu.

 
Do zadań Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zgodnie ze Statutem GOPR należą:
Celem GOPR jest:
– niesienie pomocy w górach ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone,
– zapobieganie wypadkom w górach,
– ochrona środowiska górskiego.
Cele GOPR realizowane są przez:
1) Organizowanie i prowadzenie służby ratowniczej, w tym:
a) zrzeszanie i szkolenie ratowników górskich,
b) wykonywanie działalności ratowniczej,
c) tworzenie i utrzymywanie stacji i punktów ratunkowych,
d) pomoc przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof,
e) doskonalenie i rozwijanie ratownictwa górskiego,
f) zapewnienie warunków pełnienia górskiej służby ratowniczej,
g) współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
2) Prowadzenie działalności zapobiegawczej, w tym:
a) kontrolowanie przestrzegania warunków bezpieczeństwa dla osób przebywających w górach,
b) ogłaszanie alarmów lawinowych i innych stanów zagrożenia,
c) programowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających w górach,
d) prowadzenie działalności informacyjnej oraz instruktażowej w zakresie: warunków atmosferycznych, bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom oraz krzewienia zasad prawidłowego zachowania się w górach,
e) współpracę z: organami administracji, samorządami terytorialnymi, organizacjami: społecznymi, gospodarczymi, naukowymi oraz ze służbami publicznymi.
3) Ochronę naturalnego środowiska górskiego, w tym:
a) wnioskowanie w sprawach zagrożeń środowiska górskiego,
b) współpracę z jednostkami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego.

 
Do zadań Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zgodnie ze Statutem TOPR należą:
Celem TOPR jest:
1) Ochrona zdrowia poprzez organizowanie i prowadzenie ratownictwa i ochrony ludności w szczególności poprzez prowadzenie ratownictwa górskiego i narciarskiego oraz pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych w kraju i za granicą;
2) Ochrona środowiska naturalnego w szczególności poprzez działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w górach;
3) Pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społecznej inwalidów, realizowana w szczególności poprzez wspieranie prawne, rzeczowe i finansowe aktualnych i byłych członków i pracowników TOPR, oraz ich osób najbliższych, nadto osób rzeczowo i osobiście wspierających działalność TOPR i ich najbliższych, w przypadkach zdarzeń losowych, powodujących utratę życia, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, lub ciężkie warunki materialne;
4) Działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, oraz działalność naukowa i naukowo-techniczna w szczególności na rzecz poprawy bezpieczeństwa w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich;
5) Działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, wspierania wypoczynku dzieci i młodzieży w szczególności na obszarach górskich;
6) Promocja i organizacja wolontariatu w szczególności poprzez wspieranie ratowników górskich pracujących społecznie;

 
Dostępność:
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Informacje:
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) – polska organizacja skupiająca ratowników wodnych. WOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym, powstałym na podstawie zarządzenia nr 74 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 11 kwietnia 1962 roku, uzyskało osobowość prawną 9 października 1967 roku na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych. Zostało włączone do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego ustawą z dnia 8 września 2006 roku.
WOPR jest członkiem International Life Saving – międzynarodowej organizacji zrzeszającej ratowników.
Działalność WOPR jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dzień Ratownika WOPR – święto ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce obchodzone jest 29 czerwca.

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (MOPR) – polska organizacja skupiająca ratowników wodnych na Mazurach. MOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym, powstałym w dniu 10 lutego 1999. Funkcjonuje na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych[1].
Działalność MOPR jest współfinansowana ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) – polska organizacja prowadząca akcje ratownicze, szkolenia i zapobiegająca wypadkom na terenach górskich Polski.
Powstało w 1952 w Zakopanem. W jego struktury zostało wówczas także włączone Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Obecnie GOPR tworzy 7 grup regionalnych: Bieszczadzka, Krynicka, Podhalańska, Jurajska, Beskidzka, Wałbrzysko-Kłodzka, Karkonoska.
Dzień Przewodników i Ratowników Górskich w Polsce obchodzony jest 10 sierpnia.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) – polskie stowarzyszenie zajmujące się, za zgodą ministra spraw wewnętrznych, ratownictwem górskim na obszarze polskich Tatr.

Źródło:
1) Statut WOPR
2) Wikipedia – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)
3) Statut MOPR
4) Wikipedia – Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (MOPR)
5) Statut GOPR
6) Wikipedia – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR)
7) Statut TOPR
8) Wikipedia – Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR)

Oceń ten artykuł

Custom EmptyCustom EmptyCustom EmptyCustom EmptyCustom Empty0/50 głosów

438 total views, 2 views today