Z.22-X-14.05 – Czerwiec 2014 r.

 

EGZAMIN TEORETYCZNY
Egzamin teoretyczny – Z.22-X-14.05 – Czerwiec 2014 r.

EGZAMIN PRAKTYCZNY
Zadanie egzaminacyjne
Wykonaj poniższe rozkazy Kierownika Działań Ratowniczych podczas akcji ratowniczej.

I. Podany prąd gaśniczy.
1. Przygotuj sprzęt ochrony dróg oddechowych do pracy (przyłącz butlę do noszaka aparatu oddechowego).
2. Wykonaj rozwinięcie linii głównej składającej się z 2 odcinków W 75 zakończonej rozdzielaczem i podłącz ją do nasady zasilającej linie wężowe.
3. U staw mostki przej azdo we na linii głównej.
4. Wykonaj rozwinięcie linii gaśniczej składającej się z 2 odcinków W 52, zakończonej prądownicą wodną.
5. Przekaż sygnał (do asystenta) znakiem gestowym o podaniu wody na linię gaśniczą (gotowość podania prądu zgłoś Przewodniczącemu ZNCP).
6. Po uzyskaniu zgody Przewodniczącego ZNCP, podaj prąd gaśniczy w wyznaczone miejsce.
Uwaga! Czynności od 4 do 6 wykonaj w aparacie oddechowym.

II. Udzielona kwalifikowana pierwsza pomoc poszkodowanemu (przy wykonywaniu czynności wymagających udziału dwóch ratowników skorzystaj z pomocy asystenta).
1. Przygotuj deskę do ułożenia poszkodowanego.
2. Ułóż poszkodowanego na desce ortopedycznej.
3. Zabezpiecz pasami poszkodowanego na desce ortopedycznej.
4. Wykonaj ewakuację poszkodowanego (manekina) w wyznaczone przez Przewodniczącego ZNCP miejsce (gotowość do ewakuacji poszkodowanego w wyznaczone miejsce zgłoś Przewodniczącemu ZNCP przez podniesienie ręki).
5. Wykonaj unieruchomienie złamanej kończyny prawej (złamanie otwarte kości piszczelowej nogi prawej).
6. Podaj tlen poszkodowanemu.
7. Wykonaj termoizolację poszkodowanego.
Zwiń sprzęt gaśniczy i ułóż na macie w stanie początkowym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania 120 minut.

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
– podany prąd gaśniczy,
– poszkodowany ułożony na desce ortopedycznej,
– udzielona kwalifikowana pierwsza pomoc poszkodowanemu,
– uporządkowanie stanowiska
oraz
– przebieg wykonania czynności ratowniczych.

Zasady oceniania – Wypełnia egzaminator
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1. Podany prąd gaśniczy
1 – Butla sprzętu ochrony dróg oddechowych przyłączona do noszaka
2 – Aparat oddechowy założony – podłączony reduktor i maska
3 – Linia główna wykonana z 2 odcinków W 75, zakończona rozdzielaczem i podłączona do nasady zasilającej linie wężowe
4 – Mostki przejazdowe ustawione na linii głównej
5 – Linia gaśnicza wykonana z 2 odcinków W 52, zakończona prądownicą wodną
6 – Znak gestowy podany przez zdającego odpowiada znakowi „nawodnienie linii gaśniczej”
7 – Prąd gaśniczy – rozproszony podany w wyznaczone miejsce
Uwaga: oceniać po zgłoszeniu przez zdającego gotowości wykonania czynności

Rezultat 2. Poszkodowany ułożony na desce ortopedycznej
1 – Deska ortopedyczna przygotowana do ułożenia poszkodowanego – pasy rozpięte i rozstawione
2 – Poszkodowany ułożony na desce ortopedycznej
3 – Poszkodowany zapięty pasami na desce ortopedycznej

Rezultat 3. Udzielona kwalifikowana pierwsza pomoc poszkodowanemu
Uwaga: oceniać po zgłoszeniu przez zdającego gotowości wykonania ewakuacji
1 – Poszkodowany przetransportowany w bezpieczne, wyznaczone, miejsce
2 – Złamana kończyna poszkodowanego unieruchomiona
3 – Tlen podany poszkodowanemu
4 – Wykonana termoizolacja poszkodowanego

Rezultat 4. Uporządkowane stanowisko
1 – Sprzęt gaśniczy zwinięty i ułożony na macie w stanie początkowym
2 – Linie wężowe odwodnione w stronę pożaru

Przebieg 1. Wykonanie czynności ratowniczych
1 – Wykonuje wszystkie czynności ratownicze w środkach ochrony indywidualnej – hełm, rękawice, ubranie
2 – Wykonuje prawidłowo czynności związane z przygotowaniem, sprawieniem, zwinięciem sprzętu – nie rzuca sprzętu na podłoże
3 – Wykonuje czynności ratownicze w sposób płynny, w kolejności: linia główna, rozdzielacz, linia gaśnicza, prądownica
4 – Rozwija i zwija linię główną i gaśniczą w podwójny krąg

Oceń ten artykuł
Custom FullCustom FullCustom FullCustom FullCustom Full5/52 głosów

338 total views, 1 views today