Z.22-X-15.05 – Czerwiec 2015 r.

 

EGZAMIN TEORETYCZNY
Egzamin teoretyczny – Z.22-X-15.05 – Czerwiec 2015 r.

EGZAMIN PRAKTYCZNY
Zadanie egzaminacyjne
Przygotuj do pracy i załóż na siebie aparat powietrzny (maska założona na twarz, automat oddechowy połączony z zaworem wdechowym). Gotowość do wykonywania czynności ratowniczych zgłoś Przewodniczącemu ZNCP poprzez uniesienie ręki do góry. Po uzyskaniu zgody spraw linię główną złożoną
z dwóch odcinków węża W-75 od nasady tłocznej motopompy do rozdzielacza oraz linię gaśniczą z jednego odcinka węża W-52 zakończoną kurtyną wodną.
Zdejmij aparat powietrzny i zdemontuj butlę oraz uporządkuj sprzęt do stanu początkowego.
Uruchom motopompę. Gotowość do podania wody zgłoś Przewodniczącemu ZNCP poprzez uniesienie ręki do góry. Podaj wodę na kurtynę wodną z ciśnieniem po stronie tłocznej motopompy wynoszącym 3 bar.
Uzyskany strumień wody powinien mieć szerokość minimum 4 m. Podczas wykonywania zadania asystent techniczny będzie Ci pomagał w zakresie kontroli zanurzenia smoka ssawnego.
Uzyskanie wymaganych parametrów podawania wody zgłoś Przewodniczącemu ZNCP poprzez uniesienie ręki do góry. Następnie odwodnij linię ssawną (nie demontuj jej), wyłącz motopompę, zwiń sprzęt do pozycji wyjściowej i złóż w wyznaczonym miejscu.
W dalszej kolejności przygotuj przecinarkę tarczową do przecięcia elementu betonowego. Gotowość do realizacji zadania zgłoś Przewodniczącemu ZNCP poprzez uniesienie ręki do góry.
Przetnij element betonowy w wyznaczonym miejscu. Cięcie wykonaj w kierunku prostopadłym do krawędzi płyty, linia cięcia powinna być linią prostą. Wyłącz przecinarkę i zdemontuj tarczę tnącą.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania 120 minut

Ocenie podlegać będzie:
– wykonana zasłona wodna,
– przecięta płyta betonowa
oraz
– wykonana linia wężowa do zasilania kurtyny wodnej i podanie wody z użyciem motopompy,
– przebieg przecięcia płyty betonowej i prowadzenia działań ratowniczych.

Zasady oceniania – Wypełnia egzaminator
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1. Wykonana zasłona wodna.
1 – Uzyskany strumień wody
2 – Uzyskana szerokość strumienia wody wynosi co najmniej 4 m

Przebieg 1. Wykonana linia wężowa do zasilania kurtyny wodnej i podanie wody z użyciem motopompy.
1 – Zdający wykonał linię główną z dwóch odcinków W-75
2 – Zdający wykonał linię gaśniczą z jednego odcinka W-52
3 – Zdający wykonał linię główną połączoną z motopompą
4 – Zdający wykonał linię gaśniczą zakończoną kurtyną wodną
5 – Zdający uruchomił motopompę
6 – Ustawione ciśnienie po stronie tłocznej wynosiło 3 bar (+/- 0,2 bar)
7 – Woda podana była na kurtynę wodną

Rezultat 2. Przecięta płyta betonowa.
1 – Płyta przecięta całkowicie
2 – Linia cięcia prostopadła do krawędzi płyty (+ 1-2 cm)
3 – Linia cięcia zbliżona do linii prostej (+/- 2 cm)

Przebieg 2. Przebieg przecięcia płyty betonowej i prowadzenia działań ratowniczych.
1 – Zdający przyłączył butle powietrzną do noszaka aparatu i reduktora ciśnienia, zdający miał założoną maskę na twarzy, automat oddechowy był połączony z zaworem wdechowym
2 – Linia wężowa była odwodniona w kierunku zasłony wodnej
3 – Linia ssawna była odwodniona
4 – Zdający zamontował do przecinarki tarczę tnąca do betonu
5 – Zdający zdemontował tarczę z przecinarki
6 – Przez cały czas wykonywania zadania zdający miał założone rękawice
7 – Przez cały czas wykonywania czynności zdający miał założony hełm
8 – W czasie cięcia płyty zdający stosował ochronę oczu

Oceń ten artykuł
Custom FullCustom FullCustom FullCustom FullCustom Full5/52 głosów

365 total views, 1 views today